ترمز

تحولی نو در آموزش رانندگی

ما به شما روشی را آموزش میدهیم که با مطالعه آن بتوانید رانندگی را بیاموزید اولین مرحله دانستن کار برد پدالها بود که توضیح آن را قبلا دادیم (مراجعه به مبحث پدالها)حال پشت فرمان اتومبیل نشسته کلاچ را گرفته و دنده را به حالت خلاص قرار دهید.

پیشگیری از تصادف

نحوه ی رانندگی درست

تصادف کلمه ای آشنا برای همه کسانی است که گواهینامه دارند چه آنکه ندارند آنهایی که میگوینددر تصادفات فرد و راه و ماشین هر کدام به نوعی مقصر هستند.
ما برای شما توضیح می دهیم قضاوت با شما دوستان علت تصادفات را سبقت بیجا سرعت زیاد وخواب آلودگی آیا همه این موارد را یک راننده انجام نمیدهد به نظر ما علت را بررسی میکنیم